Pravidla  ledního hokeje ČSLH   

Pravidla ledního hokeje 2018 - 2022 ze stránek ČSLH ke stažení

Soutěžní pravidla MFHL v Kopřivnici - 2018 - 2019

A.         ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

 • Soutěž je řízená podle pravidel ČSLH a soutěžních podmínek, upravených pořadatelem SpSK Kopřivnice.
 • Veškeré změny těchto podmínek je povinna řídicí komise včas ohlásit všem vedoucím mužstev a řídícímu soutěže.

ŘÍDÍCÍ KOMISE MHL V KOPŘIVNICI

Vedoucí

herní plán, termíny utkání, organizace ligy, delegát utkání

Milan Okřesík

tel: 737 207 299

Zástupce vedoucího

pravidla, herní plán,organizace ligy, delegát utkání

Milan Slaný

tel: 732 481 472

Disciplinární komise

vedoucí disciplinární komise, delegát utkání

Jaroslav Štěpán

tel: 732 160 283

Zástupce 1. ligy

pravidla, herní plán, DK

Rostislav  Wanke

tel: 776 105 160 

Zástupce 2. ligy

pravidla, herní plán, DK

Radek Jurečka 

tel: 724 147 293

Zástupce 3. ligy

pravidla, herní plán, DK

David Harok 

tel: 603 990 253

Statistika

pravidla, herní plán, DK, statistiky, tabulky

Pavel Kahánek

tel: 603 459 210

Vedoucí rozhodčích

 

Lukáš Kudlička

tel: 739 230 691

Zást. vedoucího rozh.    

 

Rostislav Wanke

tel: 776 105 160

Rozhodčí

 

Jaroslav Štěpán

 

Rozhodčí

 

Libor Kulhánek

 

Rozhodčí

 

Václav Hanzlík

 

Rozhodčí

 

Rostislav Žáček

 

Rozhodčí

 

René Bartošák

 

Rozhodčí

 

Aleš Langer

 

Rozhodčí

 

Petr Novobilský

 

Rozhodčí

 

Tomáš Pešat

 

Rozhodčí

 

Libor Zátopek

 

Vedoucí časomíry

 

Alžběta Štěpánová   

 tel: 604 731 994

Časomíra

 

Veronika Řehová  

 

Časomíra

 

 Petr Špaček

 

Časomíra    Martin Malcho
 

 

B.         ORGANIZACE SOUTĚŽE:

 • Účast v soutěži je podmíněna podáním přihlášky a soupisky mužstva do stanoveného termínu (viz bod D.).
 • Soutěž je rozdělena na 1., 2. a 3. ligu, organizované dle možností SpSK a provozu ZS (program ledu).
 • Účast mužstev na utkání dle rozpisu je závazná.
 • Pravidlo přeložení 1. utkání pro družstvo bylo po veřejném hlasování od této sezóny zrušené. Pokud bude vedoucí družstva vědět dlouhodobě tzn. v termínu 1. měsíc předem, že se k utkání jeho tým nemůže dostavit, vedoucí řídící komise vyjde danému družstvu vstříc s navhovanou úpravou termínu zápasu. 
 • V případě, že se mužstvo nemůže dostavit k zápasu, je povinno svou neúčast na zápase oznámit nejpozději  24 hodin před začátkem zápasu. Vpřípadě, že takto neučiní, bude provedena kontumace v neprospěch mužstva, které se k zápasu nedostavilo a toto mužstvo uhradí náklady zápasu dle „Soutěžních podmínek a pravidel, bod E. Finanční podmínky“ ve výši 1900,- Kč / nájem ledové plochy a bude mu uděleno napomenutí v podobě podmínečného vyloučení ze soutěže. V případě, že se mužstvo nedostaví k zápasu opakovaně, aniž by splnilo povinnost minimálně 24 hodinového termínu pro oznámení neúčasti, bude toto mužstvo vyloučeno ze soutěže pro daný ročník.       
 • Řídící komise soutěže si vyhrazuje právo změny termínu a časového posunu v týdenním programu ZS, tento termín je však povinna oznámit vedoucím obou mužstev, kterých se změna týká, a to nejpozději 3 dny před původním termínem utkání.
 • Herní dny pro všechny ligy jsou pátek, sobota a neděle a to dle možností v týdenním programu ZS.
 • Všichni účastníci MHL nereg. (hráči, vedoucí týmů, trenéři, členové řídící komise) jsou v průběhu sezóny (od prvního do posledního zápasu v sezóně 2018-2019) zavázáni vyvarovat se jakéhokoliv nesportovního chování, tj. slovního nebo fyzického napadání ostatních členů MHL nereg. (vedoucí MHL., řídící komise, disciplinární komise, rozhodčí, vedoucí a hráči jednotlivých týmů) v prostorech zimního stadiónu ZS Kopřivnice.          
 • V případě, že dojde k jakémukoli porušení tohoto předpisu, bude toto jednání přísně potrestáno disciplinární komisí MHL nereg. dodatečně.

C.        HERNÍ  SYSTÉM:

 • 1. liga :  2. ligová kola ZČ + play-off - kompletní ( 1 - 6 )
 • 2 + 3. liga :  2 ligová kola ZČ + play-off - zkrácené ( 1 - 4 )
 • Základní část:              
 • Při nerozhodném stavu po základní hrací době se provádí trestná střílení systémem po jednom na obou stranách do rozhodnutí.
 • Herní pravidla pro 1 a 2. ligu dle platných pravidel dle ČSLH. Pro 3. ligu platí taktéž platné pravidla dle ČSLH s vyjímkou pravidla hry tělem. Hra tělem je v 3. lize povolena pouze při souběžné jízdě. Toto pravidlo brání zdraví hráčů ve 3 lize. Více viz. disciplinární řád.
 •  PRAVIDLA PLAY - OFF  sezóna 2018 - 2019

 • 1. liga

 • 1. přímo do semifinále. (1- ?, ?- ?)

  2. – 7. hraje čtvrtfinále. (2-7, 3-6, 4-5)

  Herní systém: Čtvrtfinále: na dvě vítězné utkání 3x15 min.

                        Semifinále: na dvě vítězná utkání 3x15 min.

                    Finále: na jedno utkání 3x20 min

 • 2. liga

 • 1. – 2. přímo do semifinále. (1- ?, 2- ?)

  3. – 6. hraje čtvrtfinále. (3-6, 4-5)

  Herní systém: Čtvrtfinále: na dvě vítězné utkání 3x15 min.

                        Semifinále: na dvě vítězná utkání 3x15 min.

                        Finále: na jedno utkání 3x20 min

 • 3. liga

  1. – 4. přímo do semifinále. (1- 4, 2- 3)

  Herní systém: Semifinále: na dvě vítězná utkání 3x15 min.

  Finále: na jedno utkání 3x20 min

  Při nerozhodném stavu utkání následuje ve všech utkáních play-off prodloužení 5 minut (náhlá smrt) v počtu hráčů 4 na 4, poté nájezdy 5 na obou stranách, dále po jednom do rozhodnutí.

D.        ÚČAST V SOUTĚŽI, PODMÍNKY

 • Každé mužstvo musí předat !!!!!
 • Řádně vyplněnou přihlášku před začátkem sezóny
 • Soupisku hráčů mužstva se všemi povinnými údaji před jeho prvním ligovým zápasem sezóny. Soupiska hráčů musí mít  u každého hráče  vyplněné tyto povinné údaje.
 • Jméno a Příjmení
 • Rodné číslo - stačí i datum narození
 • Zdravotní pojišťovna hráče - název nebo kód ZP  
 • Každé mužstvo uhradí správní poplatek ve výši 1000,- Kč na lavici časoměřičů oproti podpisu a to nejpozději do 30.9. 2018.
 • Dopisování nových hráčů na soupisku je možno pouze písemně a každá aktualizace soupisky bude uzavřena  aktualním datumem  
 • Soupiska družstev ve všech ligách bude řídící komisí uzavřena k 30. 11. 2018. Po tomto termínu budou uzavřeny veškeré aktualizace a každé družstvo už nebude mít možnost dopisování hráčů do soupisky. 
 • Soupiska musí obsahovat minimálně 10 hráčů + brankář.
 • Ukončená soupiska mužstva bude orazítkovaná řídící komisí ML a originál bude uložen u vedoucího soutěže.
 • Kopie soupisek budou zároveň uloženy před každým zápasem na vrátnici zimního stadiónu (pro případ konfrontace, dopsání hráče na soupisku apod.).
 • Každé mužstvo odevzdá před utkáním řádně vypsanou Soupisku mužstva na předtištěném formuláři (číslo dresu, úplné příjmení a jméno hráče). V případě, že soupiska mužstva nebude řádně vypsána, bude mužstvo potrestáno menším trestem pro hráčskou lavici.
 • Na konci utkání potvrdí vedoucí nebo kapitáni mužstev svým podpisem Zápis o utkání, (konečný výsledek, autoři branek, asistence a tresty), případně uvedou své vyjádření k utkání, následně zápis potvrdí rozhodčí utkání (včetně případného doplnění vyjádření k uděleným trestům) a nakonec vše uzavře časomíra.
 • Po uzavření zápisu časomírou již není dovoleno dopisovat nebo měnit vyjádření kohokoliv z účastníků utkání (hráčů, vedoucích, rozhodčích atd.).
 • Hráč nesmí hrát za dvě různá mužstva během sezóny, ovšem smí během sezóny do jiného mužstva přestoupit.
 • Přestup hráče je možný pouze 1x v přestupovém termínu, hráč musí odevzdat řádně vyplněný Přestupový lístek MHL vedoucímu řídící komise, jenž ho opatří datema potvrdí podpisem a hráč již smí od tohoto data nastoupit za mužstvo, do něhož přestoupil.
 • Přestupový termín hráčů končí 30. 11. 2018.
 • Hráč je při konfrontaci povinen předložit průkaz totožnosti nebo registrační průkaz MHL.
 • Konfrontaci může požadovat pouze kapitán (vedoucí) soupeře u rozhodčího zápasu, který následně vyzve daného hráče k prokázání totožnosti. Neučiní-li tak tento hráč nebo potvrdí-li se neoprávněný start tohoto hráče, bude zápas ukončen a kontumován ve prospěch konfrontujícího mužstva a mužstvo konfrontovaného hráče bude potrestáno pokutou 5000,- Kč za neoprávněný start hráče. Pokud ovšem hráč prokáže svou oprávněnost ke startu v utkání, bude konfrontujícímu týmu udělen trest na 2 minuty za zdržování hry.
 • Startovat v soutěži můžou hráči:
 • Kteří nejsou registrováni v ČSLH
 • Kteří jsou registrováni v ČSLH, ale nejsou zapsáni na žádné soupisce týmů hrajících soutěže ČSLH. Vedoucí mužstva je povinen tyto hráče zapsat na formulář Hráči registrováni v ČSLH a tento pak odevzdat před začátkem sezóny vedoucímu řídící komise MHL.
 • Hráči musí používat základní hokejovou výstroj (přilbu, rukavice, chrániče atd.).
 • Brankář je povinen používat ochranu krku (nákrčník, plexi štít pod maskou).
 • Dojde-li ke shodě či podobnosti barvy dresů v utkání, mužstva se mohou dohodnout na výměně jedné sady dresů (možnost zapůjčení sady na vrátnici ZS), pokud k dohodě nedojde, dresy si mění hostující mužstvo.
 • Hostování brankářů je povoleno po nahlášení této změny řídícímu soutěže nejpozději 24 hod. před utkáním, ve výjimečných případech i těsně před utkáním (náhlá nemoc, dopravní nehoda apod.).
 • Všichni rozhodčí musí mít platnou licenci rozhodčího ČSLH pro tuto sezónu.

E.         FINANČNÍ PODMÍNKY:

SpSK Kopřivnice stanovuje finanční podmínky na utkání takto
Nájem za ledovou plochu (šatna,soc.zařízení)   950 Kč/družstvo                 mužstvo uvedenou částku složí vedoucí mužstva před  utkáním oproti dokladu o zaplacení.
Řízení utkání – rozhodčí 300 Kč /družstvo Poplatek za rozhodčí a časomíru bude uhrazen zvlášť a v hotovosti.
Časomíra 80 Kč /družstvo Poplatek za rozhodčí a časomíru bude uhrazen zvlášť a v hotovosti.
 • Celkem tedy mužstvo uhradí 1330,- Kč.
 • Každé družstvo, které se přihlásí do soutěže KMHL  zaplatí vstupní poplatek do 30.9. 2018 na časomíře tj. - Startovné 1000 Kč / družstvo.

F.         ORGANIZACE UTKÁNÍ:

 • Termíny utkání budou rozepsány na informační tabuli ML na ZS a na webových stránkách městské hokejové ligy : https://mhliga.webnode.cz  s měsíčním předstihem.
 • Hrací den a čas bude upřesněn v týdenním rozpisu programu ZS a na webových stránkách městské hokejové ligy: https://mhliga.webnode.cz/ a správy sportovišť: https://spsk.koprivnice.org/.
 • Hrací doba 3 x 15 minut čistého času s 5-ti minutovým rozbruslením, přestávky mezi třetinami cca 2 minuty (pokud není časové prodlení).
 • Pozdní nástup se odečítá z celkového času (tj. 75 min. na utkání), odečet bude proveden v 3.třetině na pokyn rozhodčích. Rozhodčí jsou povini před touto časovou herní změnou, v přerušené hře o tomto úmyslu informovat vedoucí obou týmů na střídačce. Pokud se rozhodčí dohodnou s vedoucími obou družstev, informují poté časomíru a poté se přejde na tzv. hrubý čas. Oba sudí musí citlivě reagovat na zastavení hrubého času, např. při větších časových prodlevách v přerušení, zranění apod. Rozhodčí při větších časových prodlevách dávají časomíře pokyn k zastavení hrubého času. Poslední 2 minuty 3. třetiny se však vždy musí odehrát v čistém čase.
 • Za dodržení časového režimu a hrací doby odpovídájí oba rozhodčí.
 • Utkání řídí dva rozhodčí, pokud se na utkání dostaví pouze jeden rozhodčí, řídí utkání sám a poplatek za řízení zápasu se stanovuje ve výši 400,- Kč.
 • V případě, že se ze závažných důvodů (dopravní nehoda, náhlá nevolnost apod.) nedostaví žádný rozhodčí, utkání může řídit po dohodě obou vedoucích nebokapitánů jeden z časoměřičů, případně se utkání posouvá na  náhradní termín, určený řídící komisí MHL po domluvě s vedoucími mužstev.
 • Vybraným a především „rizikovým“ zápasům bude přítomen delegát řídící komise (Okřesík, Slaný) , který bude sledovat průběh utkání, výkony rozhodčích a chování mužstev a jednotlivců. Delegát bude mít zároveň pravomoc v případě vyhrocení zápasu či jakéhokoliv hrubého porušení disciplíny zápas ukončit.

G.        HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ:

 • Dle soutěžního řádu ČSLH (k nahlédnutí u vedení soutěže)
 • V průběhu soutěže o umístění: počet bodů, minitabulka
 • Po ukončení soutěže: počet bodů, vzájemné utkání, minitabulka
 • Vítězné utkání 3 body, pokud skončí zápas v základní hrací době nerozhodně, připisují si obě mužstva po 1 bodu a následuje trestné střílení po jednom do rozhodnutí, kdy si vítěz těchto trestných střílení připisuje další 1 bod.

H.        DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD:

 • Přestupky hráčů, vedoucích týmů a rozhodčích se řídí novým disciplinárním řádem. 
 • Nový disciplinární řád je odeslán s pravidly všem vedoucím družstev a na webu MHL je uložen v odkaze Disciplinární řád.

         I.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Členové družstva startují na vlastní nebezpečí a v dobrém zdravotním stavu.
 • Pořadatel není odpovědný za škody způsobené na zdraví a majetku hráčů v průběhu soutěže.
 • Hráči jsou povinni opustit šatny do 30-ti minut po skončení utkání, pokud není domluveno jinak.
 • Vedoucí mužstev jsou odpovědni za dodržování výše uvedených ustanovení a obeznámení všech členů mužstva se soutěžním řádem a toto stvrzují svým podpisem na přihlášce.
 • Minimální věková hranice pro start v MHL je 15 let, hráči mladší 18-ti let musí mít písemný souhlas rodinného zástupce, který ho opravňuje k účasti v utkání na vlastní nebezpečí na formuláři Souhlas zákonného zástupce s účastí hráče mladšího 18-ti let v MHL neregistrovaných  v Kopřivnici 2018 –2019.